Genarps Kulturportal

 

Om Genarp

 (Texten nedan är publicerat i oförändrat skick med författarens medgivande 2013-03-06.)

OM GENARP

Byn Genarp (ursprungligen Genathorp) är en mycket gammal by. Antagligen grundlades den redan på 1100-talet. Är 1313 den 22 april nämns Genarp för förta gången i skrift, Ärkebiskopen i I.und meddelar att riddaren Eskil Mogensen och hans hustru från Genathorp instiftar ett altare i Lunds domkyrka till jungfru Marias ära,

Vid den här tiden låg byn runt kyrkan. Här fanns år 1797 tolv gårdar och två s.k. gatehus (hus utan odlingsbar mark, endast en trädgård fanns). Just detta år uppmättes byn inför storskiftet. Efter storskiftet fanns den gamla bykärnan inte kvar längre, Gårdarna "utlokaliserades" till nya ägor utanför själva byn. Ingenting finns kvar av denna gamla by idag. Det var ägaren till Svaneholms slott, Rutger Maclean som tog initiativet till att starta de olika skiftena som sedan nästan hela landet kom att påverkas av. På Svaneholm påbörjades detta redan i slutet av 1700-talet.

Området söder om Häckebergavägen kallades för Genarps slätter. Här fanns sandig och mager mark. Detta område var byns gemensamma fäladsmark. Slätter betyder här otjänlig hedmark (jmfr Lyngby slätter). Det var billigt att arrendera denna mark. Fattigt folk flyttade hit och byggde sina hus. Det var enkla hus med jordgolv som man uppförde. En del av dessa gamla hus finner vi fortfarande längs Sandvägen.

Så småningom växte dock ett nytt Genarp fram, det var nu centrerat till Bygatan-Häckebergavägen. Det stora uppsvinget för Genarp som tätort kom inte förrän under sista delen av 1800-talet. 1870 bodde här 4 543 personer. Järnvägen kom till byn år 1894. Ett viktigt år i Genarps historia.  Då förtätades byggnationen just runt järnvägsstationen. Järnvägen gav förutsättning för en bebyggelse som i väsentliga avseenden kom att skilja sig från den traditionella landsbygdsbebyggelsen. De människor som då byggde sina hus här hade inte längre kvar sitt direkta beroende till den agrara kulturen. Det var arbetare inom järnvägen, mejeriet, handels- eller servicenäringen, som nu bosatte sig i Genarp och byggde hus. Genarps lådfabrik har varit och är en stor arbetsplats här. Cirka femtio personer fanns anställda där under 1940-talet En annan viktig arbetsplats var Nilssons möbelsnickeri, cirka tio personer var anställda. Det låg där järnaffären finns idag.

Under åren har åtskilliga ny-, om- och tillbyggnader genomförts här i byn. Tyvärr har flera ur arkitekthänsyn intressanta hus moderniserats till näst intill oigenkännlighet Men trots detta finns en del välbevarad bebyggelse kvar. 

Källa:
Ingemansson, Margareta: Genarp – Byn i våra hjärtan, 2002